รอบรู้ครบเครื่องเรื่องทะเบียนรถ

ผู้เขียนข้อความ

KCAR

member
เขียนกระทู้: 40
ตอบกระทู้: 23
พลังน้ำใจ: 0 (ขอบคุณ)
20 กรกฏาคม 2560 15:02 - อ่าน: 1,458 - ตอบ: 0

          สวัสดีครับท่านผู้รักรถยนต์ทุกท่าน วันนี้ทาง โตโยต้า กรุงไทย โดยฝ่าย ประกันภัยรถยนต์ ได้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนรถยนต์มากฝากท่านผู้รักรถยนต์แล้วครับ โดยความรู้ที่จะนำมาฝากในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การขอดำเนินการทางทะเบียนรถ โดยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ต้องไปดูกันครับ

     สำหรับเจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทางทะเบียนรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณีและดำเนินการดังต่อไปนี้ ผู้ขับขี่รถยนต์หรือเจ้าของรถประสงค์จะขอทำทะเบียนรถ ให้ทำการยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณี โดยดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้

รถจดทะเบียนใหม่

หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารการนำเข้าจากกรมศุลกากร เป็นต้นหลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยฯ) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว แต่กรณีนำรถไปตรวจสภาพ

การเสียภาษีรถประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว

ใบคู่มือจดทะเบียนรถหลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยฯ)ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ เอกชน (เฉพาะรถที่จดทะเบียนตามประกาศของนายทะเบียน) หรือ นำรถไปตรวจสภาพ (เฉพาะรถตามประกาศของนายทะเบียน) เช่น รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกินปี เป็นต้น

ในส่วนของเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขอเสียภาษีได้ดังนี้

รถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร

สำนักทะเบียนและภาษีรถหรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งใน กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกเขตจุดบริการ (พิเศษ) ของกรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ

รถที่จดทะเบียนในส่วนภูมิภาค

สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ

การโอนทะเบียน หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ

3.1 กรณีการโอนรถโดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย เป็นต้นหลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำรัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี

นำรถไปตรวจสอบ

 3.2 กรณีการโอนรถโดยการเช่าซื้อ

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ถูกต้องทุกฉบับ สำหรับกรณีผู้ขายเป็นผู้ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้หลักฐานใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายและหนังสือรับรองจากผู้ขาย ว่าได้มีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าซื้อครบถ้วนแล้ว

หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี

 

 การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฏหมาย

ใบคู่มือจดทะเบียนรถหนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฏหมาย ให้โอนรถให้กับผุ้รับโอน พร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดรถคันดังกล่าว เช่น คำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาล เป็นต้น หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อขายทอดตลาด เป็นต้น หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณีนำรถไปตรวจสอบ

การรับโอนมรดก

ใบคู่มือจดทะเบียนรถสำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก หลักฐานการได้มาของรถ เช่น พินัยกรรม คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น หลักฐานประจำตัวของผู้รับมรดก และของผู้จัดการมรดก (กรณีมีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี นำรถไปตรวจสอบ

การเปลี่ยนเครื่องยนต์

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่าย ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ เป็นต้น

การเปลี่ยนสีของรถ

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี หนังสือยืนยันว่าได้ทำสีเอง (กรณีเจ้าของรถทำสีเอง) เป็นต้น

การเปลี่ยนลักษณะรถ

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างดัดแปลง เป็นต้น หลักฐานการเสียบภาษีสรรพสามิต หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต (กรณีการดัดแปลงเปลี่ยนลักษณะรถอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับการ ดัดแปลง) เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต หนังสือรับรองว่าได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานแสดงการแก้ไข ที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล เช่น สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส แล้วแต่กรณี เป็นต้น

การแจ้งย้ายรถไปใช้ในจังหวัดอื่น

กรณีย้ายรถออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน กรณีย้ายเข้า ใบคู่มือจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม

บันทึกการแจ้งย้ายรถ (ส่วนที่ 3 ) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว แต่กรณีนำรถไปตรวจสอบ

การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว หรือไม่ใช้รถตลอดไป

ใบคู่มือจดทะเบียนรถแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือหลักฐานการรับแจ้งความและสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ (กรณีสูญหาย) ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งต่อไป มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน

การแจ้งใช้รถสำหรับรถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ใบรับแผ่นป้ายทะเบียน นำรถไปตรวจสภาพ

รถหาย

ยื่นคำร้องขอแจ้งการไม่ใช้รถ โดยนำหลักฐานแจ้งความรถหายไปแสดง เมื่อได้รถที่หายคืน ยื่นคำร้องขอแจ้งใช้รถและนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปแสดง ถ้ามีการอายัดทะเบียนไว้ ต้องนำหนังสือถอนอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดง หลักฐานการรับรถคืนจากศาลหรือพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) นำรถไปตรวจสภาพ

การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

นำแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหายหรือชำรุดในกรณีสูญหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความและสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจไปแสดงในกรณีชำรุดหลักฐานที่ชำรุดของใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ แล้วแต่กรณีมาแสดง

การมอบอำนาจ

 กรณีเจ้าของรถไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ไปทำการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวและสำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ เว้นแต่กรณีเสียภาษีประจำปี

 

สิ่งที่ควรทราบ

 16.1 ภาษีประจำปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

16.2 รถที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียภาษีประจำปี เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภาษี ประจำปีครั้งต่อไป

16.3 การดำเนินการทางทะเบียนรถดังต่อไปนี้ เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาตามที่กฏหมายกำหนด มิฉะนั้นจะมีโทษปรับตามกฏหมาย

การเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

การย้ายรถ ต้องแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งย้ายออก

การโอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน

                เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเกร็ดความรู้เรื่องทะเบียนรถยนต์ที่ฝ่าย ประกันภัยรถยนต์ ของ โตโยต้า กรุงไทย นำมาเสนอในครั้งนิ้ คราวหน้าจะเป็นบทความอะไรก็ต้องคอยติดตามกันต่อได้ที่ เกร็ดความรู้รถยนต์ ได้เลยทาง Toyota Krungthai จะมานำเสนอเรื่องดีๆแบบนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนครับ

แก้ไขล่าสุดโดย KCAR เมื่อ 24 สิงหาคม 2561 - 10:20

กระทู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ตอบกระทู้ด่วน

กรุณาล็อคอินก่อนทำการตอบกระทู้นี้
สมัครสมาชิก หรือ ล็อคอิน